woensdag 24 maart 2010

Verslag ANBO belastingservice fiscaal jaar 2009Zes dossiers (11 aangiftes) werden niet behandeld, de betrokkenen woonden buiten de regio (één zelfs buiten Leiden!) welke was afgesproken met de coördinator of kwamen anderszins niet in aanmerking voor mijn hulp.
De gegevens werden doorgegeven aan de coördinator, de betrokken cliënten/ leden kregen een brief waarin werd verwezen naar de FNV-belastingservice dan wel de coördinator.
Voorzover in te schatten waren alle betrokkenen desgewenst gewoon in staat naar het invulpunt van de FNV te komen.

Van de dossiers die open stonden vanuit vorig jaar was één cliënt overleden, betreffende een andere cliënt werd nogmaals aan de coördinator doorgegeven alert te zijn op mogelijk verkeerde informatie waardoor een evident onjuiste aangifte zou worden gedaan. Ondanks de waarschuwing daarover vorig jaar werd toen toch door een (andere!) ANBO-vrijwilliger de aangifte verzorgd, kennelijk tot genoegen van cliënt... Deze cliënt zal ik niet verder helpen. Van de coördinator werd tot mijn verbazing verder niets vernomen terzake.

Vanuit het ANBO hoofdkantoor werden twee cliënten (gehuwd dus 4 aangiften) verwezen. Deze cliënten werden geholpen met aangiften inkomstenbelasting en (nieuwe!) aangiften zorg- en huurtoeslag. Jammer dat er nog steeds mensen zijn die de toeslagen waar ze recht op hebben "laten liggen" alleen maar omdat ooit iemand gezegd heeft "daar komt u niet voor in aanmerking"!

Veertien dossiers (17 aangiften) werden verzorgd voor cliënten die ook reeds in 2008 geholpen werden. Zeven kregen een bedrag terug (tussen € 25 en € 229), de anderen moesten bijbetalen.
Een geheel andere resultaat dan in 2008 toen in mijn bestand de cliënten gemiddeld € 450 terug kregen! Zie verslag vorig jaar.

Om een goede vergelijking tussen 2008 en 2009 te geven wordt uitgegaan van de totaal verschuldigde belasting/premie waarbij ook het verzamelinkomen (= toetsingsinkomen Wet AWIR) gegeven wordt. Daarbij worden alleen die dossiers meegenomen waarbij van een vergelijkbare situatie sprake is (= ongewijzigde omstandigheden).

alleenstaanden

2009 verzamelinkomen2009 verschuldigde inkomstenbelasting2008 verzamelinkomen2008 verschuldigde inkomstenbelasting
11704097540
12403083010
1706665616402563
1707365715645444
22069185818226991
227681960208501530
231652083214811708


Het verzamelinkomen van de alleenstaanden van 2008 naar 2009 steeg met 14%, de verschuldigde inkomstenbelasting met 38%. Maar het hogere verzamelinkomen had/heeft ook gevolgen voor de wet AWIR (huur- en zorgtoeslagen). Het hogere verzamelinkomen was in alle gevallen nagenoeg correct tevoren ingeschat en herzien, anders zouden betrokkenen nog fors terug hebben moeten betalen over reeds ontvangen toeslagen zoals ook bleek in die situaties waarin begin 2009 geen correctie op het verzamelinkomen was gedaan. Er zijn in een aantal gevallen ook gevolgen voor een lagere TBU (verzilveringstoelage).

fiscale partners

2009 gezamenlijk verzamelinkomen2009 gezamenlijk verschuldigde inkomstenbelasting2008 gezamenlijk verzamelinkomen2009 gezamenlijk verschuldigde inkosmtenbelasting 
212992017199711875
2287653819911272

Het gezamenlijke verzamelinkomen van de fiscale partners steeg van 2008 naar 2009 met 11%, de verschuldigde inkomstenbelasting met 19%. Voor wat betreft de gevolgen voor toeslagen en TBU geldt hetgeen hiervoor met betrekking tot de alleenstaanden is gesteld.

Het is wat mij betreft aan de rekenmeesters van de ANBO om te bezien of de compenserende maatregelen (zoals hogere AOW, bijdrage van het CAK) adequaat zijn geweest. Op basis van bovenstaande cijfers en voorzover in een enkel geval het volledige overzicht/inzicht werd verkregen is mijn indruk dat deze betrokkenen hun bijdrage aan de kennelijk noodzakelijke bezuinigingen van vele miljarden, hun draagkracht in aanmerking nemende, al ruimschoots geleverd hebben.

In totaal werden 21 aangiften inkomstenbelasting 2009 verzorgd en twee nieuwe aangiften huur- en zorgtoeslag.

Voorts bleken, zoals reeds eerder gemeld aan de coördinator, een tweetal cliënten geen lid van één van de ouderenbonden te zijn. Hun gegevens werden in overleg met betrokkenen aan het hoofdkantoor doorgegeven en zij ontvingen een informatiepakket nieuw lidmaatschap.

Evenals vorig jaar werden de opmerkingen over het (niet) functioneren van de coördinator aan het plaatselijk bestuur doorgegeven, wederom nog zonder resultaat. Dat betekent zoals eerder aangekondigd dan ook het einde van mijn inzet namens ANBO.
Vrijwilligersbeleid is dringende noodzaak: zo verlies je de mensen die iets willen doen!
Eind 2009 heb ik deelgenomen aan de bijscholing voor de FNV-belastingservice en op dit moment zet ik mij in op de invulochtenden. Voor het komend jaar zal ik de meeste cliënten verwijzen naar de invulochtenden van de FNV.

Op dit moment is het zo dat al mijn ANBO-cliënten in staat zijn naar het invulpunt FNV te komen. Omdat vorig jaar ook hulp bij aangifte is geweest (en toen uiteraard instructie over te bewaren papieren en bij te houden/te maken lijstjes) was er dit keer geen sprake van dat er nog extra zaken moesten worden opgezocht. Een uitzondering zijn de twee echtparen die voor het eerst een beroep deden op invulhulp. Daar was huisbezoek zinnig en noodzakelijk, anders was het een bijna onmogelijke taak geweest om de zaak op orde te krijgen.
Ik pleit er dus voor om "nieuwe, oudere cliënten" te vereren met een huisbezoek, daarna kan men naar een invulzitting komen. 

Geen opmerkingen: